Lokomotiva 109 E

O nové třísystémové lokomotivě ze Škody Transportation

Vývoj a výroba – L.P. 2005

2. část

Červenec a srpen 2005

1) Komponenty 109E se v Asynchronu zkoušet nebudou

2) V pořadu Reportéři ČT zazněla na téma třísystémových lokomotiv 109E ze ŠKODY řada nepřesných i nepravdivých údajů


ad 1) Komponenty 109E se v Asynchronu zkoušet nebudou

Zhruba v červenci se ŠDT rozhodla nezkoušet komponenty lokomotiv řady 109E v Asynchronu z důvodu časové tísně při konstrukční přípravě lok. 109E a tramvaje 14T pro DPP.

-pw-

ad 2) V pořadu Reportéři ČT zazněla na téma třísystémových lokomotiv 109E ze ŠKODY řada nepřesných i nepravdivých údajů

Na začátku července uvedla ČT1 v pořadu Reportéři ČT příspěvek s pohádkovým názvem "O mašince, kterou svět neviděl". Odlehčenou formou se autor příspěvku snažil přesvědčit diváky, že České dráhy zaplatí miliardy korun za lokomotivy, které svět neviděl a zřejmě ani neuvidí. Právoplatný kontrakt na dodávku 20 třísystémových lokomotiv, uzavřený podle všech obchodních zákonů v roce 2004 mezi Českými dráhami a společností ŠKODA TRANSPORTATION, se autor snažil obestřít tajemnem a především pochybnostmi. Hledání senzačních odhalení v době "okurkové sezóny" není ničím neobvyklým a úroveň jejich vypovídací schopnosti je většinou limitovaná časovou tísní autora, která mu plně neumožňuje získat a následně ověřit všechny potřebné informace, a proto považujeme za svou povinnost se k uvedenému pořadu vyjádřit.

Výše uvedený kontrakt byl uzavřen na základě výsledku veřejné obchodní soutěže vypsané koncem roku 2003. Jako každá taková soutěž vypsaná podle Zákona č. 40/2000 Sb. o zadávání veřejných zakázek, obsahovalo vypsání předmětné soutěže řadu podmínek závazných pro všechny soutěžící. Z tohoto pohledu je poněkud zavádějící konstatování, že „kdyby se soutěžilo v tom, kdo je ve vývoji lokomotivy dál, vyhrál by Siemens, protože má lokomotivu už hotovou a usiluje o to, aby s ní mohl jezdit i v Česku“. Podmínky soutěže beze zbytku splnila pouze ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. Druhý účastník v několika bodech zákonné podmínky soutěže nesplnil a ani se proti výsledku výběrového řízení neodvolal.

Je škoda, že při přípravě celého pořadu nebyly vzaty v úvahu ceny, za které oba soutěžící dodávku 20 lokomotiv nabídli Českým drahám. V tomto kontextu by jinak vyznělo i několikrát v pořadu opakované a lživé konstatování, ze stát bude financovat vývoj lokomotivy soukromého výrobce. Kontrakt mezi oběma výše uvedenými subjekty je uzavřený výhradně na koupi dvaceti kusů lokomotiv a ve smlouvě je tato skutečnost velmi precizně specifikována. České dráhy neplatí vývoj škodovácké lokomotivy. Tato skutečnost zazněla jak z Českých drah, tak ze ŠKODY TRANSPORTATION, přesto ji autor reportáže zamlčel.

ŠKODA patří k tradičním výrobcům lokomotiv, a proto se nikdy nepřestala zabývat jejich vývojem. Grantová politika státu, konkrétně ministerstva průmyslu a obchodu, umožňuje získat finanční prostředky na vývoj i ze státního rozpočtu. ŠKODA čerpala prostředky z grantů, kupř. na Vývojový program v oblasti kolejových vozidel v letech 1996-99 vyčerpala 40,2 mil. Kč. Výsledky vývojového programu se týkaly dvousystémových lokomotiv, výpočtů trakčního podvozku, skříně i designu lokomotivy od sochaře Pelikána. S ohledem na typ nešlo výsledky programu použít pro třísystémovou lokomotivu 109E, se kterou ŠKODA ve výběrovém řízení zvítězila. Navíc ŠKODA jen těžko mohla vyvíjet v letech 1996-99 lokomotivy, na které je uzavřený kontrakt, když výběrové řízení s přesnými technickými specifikacemi a požadavky bylo vyhlášeno v roce 2003. Argument, že "ŠKODA vyvíjí lokomotivu za státní peníze deset let a lokomotiva je stále jen na obrázku", v kontextu výše uvedených fakt neobstojí.

Zcela otevřený přístup jsme zvolili i ve vztahu k Drážnímu úřadu (DÚ). Schválení vozidla jako typu u tak sofistikovaného výrobku, jakým lokomotiva bezesporu je, je proces, který může trvat měsíce. Proto o celém projektu informujeme DÚ už od jeho počátku. V září roku 2004 obdržel DÚ úvodní informace o projektu třísystémové Lokomotivy 109E v písemné formě a následně v říjnu 2004 jsme uskutečnili prezentaci přímo na DÚ. Podali jsme u DÚ žádost o schválení vozidla jako typu, s tím, že jsme očekávali rozhodnutí o přerušení schvalovacího procesu. Všechny potřebné dokumenty (kupř. výsledky měření) pro DÚ budou doplněny do 30. 6. 2007. Zároveň jsme v intenzivním kontaktu se schvalovacím orgánem SRN, kterým je Německý drážní úřad EBA a dále z hlediska interoperability německá organizace EBC. Není jistě bez zajímavosti, že EBA a EBC, které obdržely stejné informace jako DÚ, správní řízení nejen nepřerušily, ale aktivně spolupracují zejména v oblasti vyjasňování požadavkù plynoucích z interoperabilních předpisů (TSI). Pro společnost ŠKODA TRANSPORTATION bylo zvolení výše uvedeného postupu nezbytné, protože v ČR nebyl doposud vytvořen orgán, který by umožňoval schválení vozidla z titulu interoperability, což je pro vozidlo, které je určené pro provoz na interoperabilních tratích Evropy, naprosto nezbytná podmínka. Lokomotiva 109E/ř.380 je stroj, který umožní interoperabilní provoz na tratích v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku a musí vyhovovat novým evropským předpisům TSI. Konstrukční provedení musí například splňovat nové crashové podmínky odolnosti kabiny. Z toho je zřejmé, že vývoj je u nových lokomotiv takového druhu nevyhnutelný, protože musí splňovat zadání a požadavky zákazníka, které odpovídají novým evropským předpisům TSI. Momentálně žádný z našich konkurentů nemá v nabídce lokomotivu, která by svými parametry byla srovnatelná s lokomotivou ŠKODA 109E.

V současné době je pro novou lokomotivu hotova elektrická výzbroj a nově vyvinutý motor prochází úspěšně testy a zkouškami. Zároveň se vyrábí hrubá stavba skříně lokomotivy. Podle smlouvy má ŠKODA dodat první lokomotivu v roce 2007, tedy za dva roky. Závěrem je třeba uvést, že ŠKODA se smluvně zavázala Českým drahám předat 20 kusů třísystémových lokomotiv schválených pro interoperabilní provoz na tratích ve výše uvedených evropských zemích. Tím ŠKODA na sebe bere celou zodpovědnost týkající se homologačních procesù ve všech uvedených zemích. Toto ustanovení kupní smlouva projektu Pendolino nezahrnovala, a proto je homologační proces těchto vlaků v současnosti financován Českými drahami.

Ing. Vít Tomrdle
projektový manažer
ŠKODA Transportation s.r.o.
ACRI NEWS 3/2005
gramaticky opravil: -pw-)

Žádné komentáře
 
lokomotiva Škoda 109 E 109E 380 třísystémová nejvýkonnější asynchronní IGBT dvojitá hvězda